Search again

Found: 691  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการประเมินผลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2528 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2528 / โดย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล.
Author
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528.
Call Number
BL42.5.ท9 ฝ64 2528
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืดในเขตโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง พ.ศ.2520.
Author
ประยงค์ เนตยารักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520.
Call Number
HD9466.ท9 ป46
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยประสบการณ์และผลกระทบของการพัฒนาชนบทและศักยภาพชุมชน ในภาคอีสาน / คณะนักวิจัย มงคล ด่านธานินทร์...[และคนอื่น ๆ].
Published
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2533.
Call Number
HN700.592.ต6 ร64 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยศักยภาพของชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านดอนแคน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ชัยชาญ วงศ์สามัญ, สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Author
ชัยชาญ วงศ์สามัญ.
Published
ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
Call Number
HN700.55.ร5 ช64 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นของชุมชนซอยร้อยกรอง / โดยวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
Author
วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ.
Published
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิทยาลัยครูพระนคร สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2535.
Call Number
HV4142.575.ร5 ว64 2535
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในหมู่บ้านอีสาน : กรณีบ้านโนนตะแบก / สุวิทย์ ธีรศาศวัต, สมศักดิ์ ศรีสันติสุข.
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Published
ขอนแก่น : ฝ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
Call Number
HM101 .ส756 2529
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชน : กรณีศึกษาหลวงพ่อบุญธรรม อุตตมธมโม / โดย สมนึก ปัญญาสิงห์, ทวีชัย บุญเติม.
Author
สมนึก ปัญญาสิงห์.
Published
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
Call Number
HN700.55.บ7 ร64 2531
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องการทอผ้าพื้นบ้านของสตรีชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การศึกษาในมิติทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ = Indigenous weaving practices of rural women in the Northeast : a case study on cultu...
Author
เรณู คุปตัษเฐียร.
Published
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
Call Number
TS1413.ท9 ร73 2534
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มเลี้ยงไหม บ้านนางาม ตำบลนางาม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี = Women's praticipation in the Development for self...
Author
สุนิสิต สุขิตานนท์.
Published
[เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535].
Call Number
HQ1750.ต5 ส73 2535
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำชีระหว่าง พ.ศ.2475-2526 : กรณีสามหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น / ชอบ ดีสวนโคก, สุวิทย์ ธีรศาศวัต, สุเมธ แก่นมณี.
Author
ชอบ ดีสวนโคก.
Published
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2529.
Call Number
HC445.ต5 ช53 2529
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำชีตั้งแต่ พ.ศ.2475-2528 / โดย สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ชอบ ดีสวนโคก และสุเมธ แก่นมณี.
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Published
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
Call Number
HC445.ต5 ส75 2528
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพของชุมชนอีสาน: กรณีศึกษาบ้านฝาง / สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Published
ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
Call Number
HN700.55.ข5 ส75 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพชุมชนหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านตระแบก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / คณะนักวิจัย ชัยยง ขามรัตน์...[และคนอื่น ๆ].
Published
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและถสาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), 2533.
Call Number
HN700.592.ส7 ร64 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพชุมชนหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = The potentialities of northeastern village : a case of Bansumrong Amphoe Moung Changwat Surin / คณะนักวิ...
Published
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), 2533.
Call Number
HN700.55.ส7 ร64 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพ กระบวนการ และแนวการพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ชัยชาญ วงศ์สามัญ...[และคนอื่น ๆ].
Author
ชัยชาญ วงศสามัญ.
Published
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
Call Number
HN700.592.ต6 ช64 2533
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles