Search again

Found: 81,779  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"พระยาอนุมานราชธน-พ่อของลูก" / สมจัย อนุมานราชธน, สมศรี สุกุมลนันทน์, มัลลี เวชชาชีวะ.
Author
สมจัย อนุมานราชธน.
Published
กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2539.
Call Number
DS570.6.อ3 ส42 2530
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Province : a Critical study / ประพนธ์ เรืองณรงค์.
Author
ประพนธ์ เรืองณรงค์.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
Call Number
GR312 .ป463 2523
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / [คณะผู้จัดทำ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ... และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2555.
Call Number
DS570.45.พ72 พ47 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"พลังลาว" ชาวอีสานมาจากจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Author
สุจิตต์ วงษ์เทศ,
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call Number
DS588.ต62 ส72 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / เกศสุดา สิทธิสันติกุล ; บรรณาธิการ.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
Call Number
PL4195.ช5 พ62
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ภัยฝรั่ง" สมัยพระนั่งเกล้าฯ / บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
Author
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call Number
DS581.38 .บ63 2550
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ภูมิรู้สู้วิกฤต" เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 : ภูมิรู้สู้วิกฤต,
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number
AM79.ท9 ง63 2555
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ภูไท" มาจากไหนกันแน่ / โดย ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์.
Author
ชัยบดินทร์ สาลีพันธ์.
Published
นครพนม : โรงเรียนเรณูวิทยาคาร, 2541?.
Call Number
จุลสาร 01030
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน" : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
การประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่องมรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน
Published
กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
Call Number
DS523.2 .ก64 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"มะจิซึคึริ" การปลุกชุมชนในญี่ปุ่น : แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ / [บรรณาธิการ : เลอสม สถาปิตานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546.
Call Number
NA9267 .ม62 2546
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Author
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
Call Number
JA76 .อ44 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Author
เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2536.
Call Number
DS586.2 .อ73
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา = Yuan Sikhiew in the ethnic junctions: narratives, memories, and identities of the Tai Yua...
Author
สุริยา สมุทคุปติ์.
Published
นครราชสีมา : สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call Number
DS570.ย5 ส74 2544
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ / ส.พลายน้อย.
Author
สมบัติ พลายน้อย,
Published
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2547.
Call Number
CT1548.ช93 ส43 2547
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
"ยาขอบ" ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ / ส.พลายน้อย.
Author
สมบัติ พลายน้อย,
Published
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535.
Call Number
CT1548.ช93 ส43 2532
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles