Found: 2,655  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberJA75.7.น63 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อ่านวิกฤต : รัฐบาล-พันธมิตร บทวิเคราะห์เบื้องหลังการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของสังคมไทย
Authorโรจน์ งามแม้น.
Publishedกรุงเทพฯ :Openbooks,2549.
Call NumberJQ1745.ร92 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอ่านสังคมไทย 5 นาที : รวมบทความและบทวิจารณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวรรณกรรม / นฤมิตร สอดศุข.
Authorนฤมิตร สอดศุข.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537
Call NumberJQ1740.ก3 น45
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เกิดมาเป็นนายกฯ
Authorนรนิติ เศรษฐบุตร,2484-.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2554.
Call NumberJQ1745.น436 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกิดมาเป็นนายกฯ / นรนิติ เศรษฐบุตร.
Authorนรนิติ เศรษฐบุตร,
Publishedกรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2529
Call NumberJQ1745 .น43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน / ปราโมทย์ นาครทรรพ.
Authorปราโมทย์ นาครทรรพ.
Publishedนนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2554
Call NumberJQ1745.A55C75 ป46 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา = Our boundaries-Our ASEAN neighbors.
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Call NumberJC323 .ข75 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเขาอยากให้ผมเล่า / นิคม ไวยรัชพานิช.
Authorนิคม ไวยรัชพานิช.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], มปป
Call NumberJQ1745.A1 น63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เขียนแผ่นดิน : สนธิ - ทักษิณ - ชินคอร์ป - ประเทศไทย
Authorโรจน์ งามแม้น.
Publishedกรุงเทพฯ :Openbooks,2549.
Call NumberJQ1740.ท9ร92 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเขียนแผ่นดิน : สนธิ-ทักษิณ-ชินคอร์ป-ประเทศไทย / เปลว สีเงิน.
Authorเปลว สีเงิน.
Publishedกรุงเทพฯ : Openbooks, 2549
Call NumberJQ1745 .ป74 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เครือข่าย : นวัตกรรมการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
Authorวีระศักดิ์ เครือเทพ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2550.
Call NumberJS7153.3.A8ว67 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครือข่ายการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อำนวย รักธรรม.
Authorอำนวย รักธรรม.
Publishedเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
Call NumberJV6271 .อ635 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครื่องมือดำเนินนโยบายต่างประเทศ : งานข่าวกรอง / ฉันทิมา อ่องสุรักษ์.
Authorฉันทิมา อ่องสุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2550
Call NumberJF1525.I6 ฉ63 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเจตนาประชาราษฎร์ : รวมบทความและบทสัมภาษณ์ /
Authorสุลักษณ์ ศิวรักษ์,
Call NumberJQ1741 .ส742 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เจ้าผู้ปกครอง = The Prince
Authorมาคิอาเวลลี, นิโคโล.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,2542.
Call NumberJA71.ม62
LocationSAC Library
Page : |<< << 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed