Found: 1,602  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพมณเฑียร บุณยประสพ.
Published[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2546]
Call NumberRA784 .อ37 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพรองอำมาตย์เอกหลวงอนุสรยนตสิทธิ์ ต.ม. ต.ช. (ชม ฐีระเวช) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม.
Authorเสนอ อินทรสุขศรี.
Publishedกรุงเทพฯ : รุ่งวิวัฒน์การพิมพ์, 2524
Call NumberRC87 .อ37 2524
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์งานศพนางบุปผา ลีละยูวะ.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Call NumberRA427.8 .อ37 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นางมลิ สำรวจรวมผล.
Authorนิกิตต์ สำรวจรวมผล.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2518
Call NumberRC685.ห45 อ37 2518
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพกำนัน ดิเรก เทศขยัน.
Published[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542]
Call NumberRS180.ท9 อ37 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์ยนางประกอบเวชกิจ (เจิม สุนทรสีมะ).
Authorประวิทย์ สุนทรสีมะ.
Publishedกรุงเทพฯ : ประเสริฐการพิมพ์, 2519
Call NumberRA643 .อ37 2519
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์หม่อมหลวงเวก ทัศนัยนิยมศึก (เตอะ สนิทวงศ์).
Authorเสนอ อินทรสุขศรี.
Published[ม.ป.ท.] : รุ่งเรืองรัตน์, 2515
Call NumberRA776.5 .อ37 2515
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางประทุม การสุทธิ์.
Authorปรีดี พนมยงค์
Publishedเชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก., 2526
Call NumberRA776.ป46 อ37 2526
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นายวงศ์ เศวตศิลา.
Authorผกา เส็งพานิช.
Published[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2547]
Call NumberRA784 .อ374 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. สุทัศน์ สุขุมวาท ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร.
Authorสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล.
Published[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2552
Call NumberRC523 .อ37 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือจัตสา หลวงเรืองไวทยวิทยา ณ ฌาปนสถาน วัดโสมนัสวิหาร วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2527.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์พรรณการพิมพ์, 2527
Call NumberRA776 .อ37 2527
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนายอุทัย ศุภผลศิริเป็นกรณีพิเศษ.
Published[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2538]
Call NumberRC848.H43 อ37 2538
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูล ป.ช., ป.ม./
Authorสมทรง ธุรภาคพิบูล.
Call NumberRM671 .ส43 2535
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสุภา ณ นคร ณ วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2559.
Authorพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),
Published[กรุงเทพฯ] : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559
Call NumberR612.ส74 อ37 2559
LocationSAC Library
Page : |<< << 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed