Found: 50,922  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "พระยาอนุมานราชธน-พ่อของลูก"
Authorสมจัย อนุมานราชธน.
Publishedกรุงเทพฯ :แม่คำผาง,2539.
Call NumberDS570.6.อ3ส42 2530
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Province : a Critical study
Authorประพนธ์ เรืองณรงค์.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2523.
Call NumberGR312.ป463 2523
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Title"พระเจ้าพรหมมหาราช" จากวีรบุรุษในตำนาน สู่อารักษ์เมืองแม่สาย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Authorมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์, 2554
Call NumberCDF 000662
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์" สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / [คณะผู้จัดทำ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ... และคนอื่นๆ].
Authorสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2555
Call NumberDS570.45.พ72 พ47 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "พลังลาว" ชาวอีสานมาจากจากไหน?
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ,2488-.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS588.ต62ส72 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Article
Title "พอเพียง" ที่เขาระกำเรือนจำเปลี่ยนใจ.
Authorสารคดี.
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน
Authorเกศสุดา สิทธิสันติกุล.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2546.
Call NumberPL4195.ช5พ62
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed